COVID-19 बाट रोजगारी क्षेत्रमा पर्न गएको असर र देश विदेशमा रहेको हरेक नेपालीलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नको लागि यो सर्वेक्षण संचालन गरी तथ्य संकलन गर्नको लागि
तपाइको नाम दर्ता गर्नुहोस्।