Sub Total
NRs.
APPLY COUPON
कुल भुक्तानी रकम
कर समावेश गरिएको.
NRs.
तल मध्ये कुनै एक भुक्तानी माध्यम चयन गर्नुहोस्.
तल मध्ये कुनै एक अनलाइन भुक्तानी माध्यम चयन गरि जब पोस्ट गर्नुहोस्
नगद भुक्तानी चयन गरि जब पोस्ट गर्नुहोस्